• Kusang pananatili sa loob ng bahay sa loob ng 14 na araw.
 • Kailangan upang malimitahan ang pagkalat ng COVID-19.
 • Kailangan sundin kung nanggaling sa lugar na laganap ang isang nakakahawang sakit.
 • Paghiwalay ng mga taong may nakakahawang sakit.
 • Pananatili sa isang confined o nakahiwalay na silid upang limitahan ang pagkalat ng sakit.

HOME QUARANTINE

 • Kusang pananatili sa loob ng bahay sa loob ng 14 na araw.
 • Para sa mga walang sakit pero nanggaling sa lugar kung saan laganap ang isang nakakahawang sakit.

ISOLATION

 • Pananatili sa isang confined o nakahiwalay na silid upang limitahan ang pagkalat ng sakit.
 • Para sa mga may nakakahawang sakit.
 • Regular na maghugas ng kamay gamit ang tubig at sabon.
 • Gumamit ng alcohol-based hand sanitizer bago at pagkatapos hawakan ang maysakit.
 • Magsuot ng mask kapag nasa parehong silid kasama ang may sakit.
 • Itapon nang maayos ang ginamit na mask sa basurahan.
 • Ang mga taong mayroon sintomas kagaya ng lagnat, at/o ubo’t sipon, at bumisita sa mga bansang may local transmission o may mataas na posibilidad na magkakaroon ng importasyon ng COVID-19 sa bansa o nagkaroon ng close contact sa kumpirmadong kaso ng COVID-19 ay dapat masuri sa COVID-19.
 • Lahat ng Level 2 at 3* na ospital ay may direktibang tanggapin ang mga pinagsu-suspetsahan at kumpirmadong pasyente na nagpositibo sa COVID-19 na may banayad na mga sintomas.

NOTE:

Ang Level 2 hospital ay mayroong mga element na nakapaloob sa Level 1 o yaong karamihan sa mga basic hospital na may karagdagang pasilidad gaya ng intensive care unit (ICU) para sa mga kritikal na karamdaman na pasyente at espesyalistang doctor.

Ang Level 3 naman ay nagbibigay ng mataas na lebel ng espesyalisadong interbensyon kagaya ng dialysis facility, physical medicine and rehabilitation unit at iba pa.